Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

25. juuli 2005

Paltsu kiri koolijuhtidele

Möödunud nädalal saatsin koolijuhtidele kirja, kus kirjutasin koolide remondist ja Riigi Kinnisvara AS-i lepingutest. Allpool ongi toodud see kiri ning nelja kooli puudutavad dokumendid.

 

Möödunud nädalal kirjutasid ajalehed justkui pidurdaks linnapea Riigi Kinnisvara AS-iga koolide remondilepingute sõlmimist. Kinnitan teile, et see ei vasta tõele. Vastupidi, alates maikuust olen abilinnapeadelt küsinud, millal Haridusametis ette valmistatud lepingud linnavalitsuse lauale jõuavad.

Mulle on antud mitmeid suulisi lubadusi. Meie viimasel kohtumisel juunis leppisime kokku, et abilinnapead peavad juulis veel läbirääkimisi teenuse hinna ja käibemaksustamise küsimuses ning nelja kooli – Rahumäe Põhikooli, Mustamäe Humanitaargümnaasiumi, Lasnamäe Vene Gümnaasiumi ning Linnamäe Vene Lütseumi – lepingud tuuakse augusti esimesele linnavalitsuse istungile.

Lubaduste täitmise kindlustamiseks andsin sellel reedel (22. juulil) välja käskkirja, milles kohustasin Haridusameti juhatajat lepingud veel kord ette valmistama ja abilinnapäid need 3. augusti linnavalitsuse istungi päevakorda lülitama. Usun, et järgmisest kolmapäevast pääseb suvel venima hakanud protsess kännu tagant ning remonditempo saavutab lubatud hoo.

Oktoobris linna juhtima asudes lubasin viia Tallinnas koolide remonditempo ja hariduse investeeringud uuele tasemele. Linna finantsvõimalusi analüüsides leidsime, et selle täitmise ainukeseks võimaluseks on Riigi Kinnisvara AS-i kaasamine koolide remondi protsessi. Pealegi oli Riigikogu koolide jaoks eraldanud 600 miljonit krooni ja sellest suurem osa seisab praegu lihtsalt RKAS-i pangaarvel.

2005. aastal toimus hariduse finantseerimises veel üks oluline muudatus: Juhan Partsi valitsus eraldas linnale täiendavalt, nö kapitali kulude katteks, üle 60 miljoni krooni. Loodetavasti jätkub praegusel valitsusel kainet mõistust ja riigimehelikkust ning riigilt Tallinnale eraldatav summa püsib vähemalt samal tasemel ka järgnevatel aastatel.

Et selle raha kasutamisel tegelikult probleeme ei ole, näitab see, et me lõpetame RKAS-i kaasabil Pae Gümnaasiumi ja Mustamäe Gümnaasiumi remondi algavaks õppeaastaks. Samuti on Tartu Linnavalitsus meie eeskujul sõlmitud juba mitu lepingut Tartu koolimajade remondiks, sama on teinud ka mitmed teised Eestimaa omavalitsused.

Olemasolevate võimaluste mitte kasutamine oleks kuritegu Tallinna laste suhtes!

Mille poolest on RKAS-i teenuse kasutamine linnale kasulik? Toon välja kaheksa peamist põhjust:
1) Tallinna koolid saavad kiiremini korda ja püsivad korras järgmised 30 aastat. RKAS-i kaasabil tagatakse koolides pidevalt selline õpikeskkond, mis vastab kehtivatele tervisekaitse jms nõuetele. Vastupidiselt tänasele praktikale ei ole tulevikus võimalik silma kinni pigistada õpetajate ja laste töötingimuste osas järelandmisi tehes. Selle tulemusel paranevad kindlasti ka laste õpitulemused.
2) Koolijuht/Haridusamet/Linnavalitsus vabastatakse koolide remondi murest. Meie asi on tulevikus RKAS-ilt lepingu täitmist nõuda, mitte otsida sponsorite, lapsevanemate, reservfondi või muid vaheneid hoone ekspluatatsiooni käigus tekkivate tõrgete likvideerimiseks-remontimiseks.
3) RKAS-i teenusest loobumisel loobuks linn riigi poolt pakutavast finantsabist. Praegu on soodus hetk meelitada pealinna mitusada miljonit krooni soodsa intressiga raha. Poliitiliste “koolikatuste” jaotamise ajal olid riigilt Tallinna koolidele eraldatavad summad marginaalsed – kümne aasta jooksul alla viie miljoni krooni!. Sõltumata isegi sellest milline oli võimude suhe all-linnas ja Toompeal ei eraldatud Tallinnale koolide remondiks riiklike vahendeid. Kui me ise ei teeks siin läbimurret oleks naiivne oodata, et pikaajaline praktika lähiaastatel muutuks.
4) Linna eelarve planeerimine muutub läbipaistvamaks ja lihtsamaks. Koolide karbikulud on peale RKAS-iga sõlmitud lepinguid täpselt prognoositavad. Samuti on paremini planeeritavad koolide ülalpidamiseks vajalikud rahavood.
5) Hoonete renoveerimisel on täpselt teada kui palju see maksma läheb. Linn saab otsustada kas ta võtab RKAS-i poolt läbi viidud riigihanke täitmisele või mitte. Ei ole mõeldav, et ehitustööde käigus tehtaks raha kokkuhoiu eesmärgil projektiga võrreldes muudatusi, mis muudavad hoone kasutuse kvaliteeti laste kahjuks.
6) Koolimajad on kindlustatud. Omavastutusosa 20-40 tuh. krooni on RKAS-i kanda. Kui toimub mingi kindlustusjuhtum (tulekahju, loodusõnnetus, plahvatus vms), siis ei kanna linn sellega seoses erakordseid kulusid – seda teevad RKAS ja kindlustusselts.
7) Koolihooneid ekspluateeritakse õigete tehnoloogiatega. Välistatud on valede materjalide ja võtete kasutamine. Vastutus on täpselt määratletud – see tagab kokkuvõttes hoone parema säilimise ja lastele ohutuma ja parema õpikeskkonna.
8) Osa koolidesse investeeritud rahast saadakse naaberomavalitsustelt tagasi. Üürimaksed, erinevalt investeeringusummadest, arvestatakse koolide jooksvate kulude hulka ning nende üle toimub teiste omavalitsustega arvlemine. Seega iga krooni kohta, mida linn RKAS-i üürina maksab saab ta 15 … 20% so kokku 60 … 100 miljonit krooni aastas teistelt omavalitsustelt tagasi.

Kas RKAS-i kaasamisega muutub midagi ka halvemaks? Olen ka sellele mõelnud, kuid ühtegi arvestatavat asjaolu pole suutnud välja mõtelda.

Hea koolijuht! Kui Teil on täiendavaid küsimusi või muidu koolimajade remondiga seonduvaid mõtteid, siis palun külastage minu kodulehekülge: http://www.palts.ee, kuhu riputan üles kogu materjali, mis RKAS-i ja koolide remondi probleemistikuga minu arvutisse kogunenud on. Luban kõikidele Teie küsimustele vastata ning Teie kahtlusi ja hirmusid leevendada.

Koolimajade remontimine on Res Publica prioriteet. Iga täna Tallinnas kooli minev lapsed peab saama oma koolitee jooksul õppida vähemalt paar aastat remonditud koolis. See on minu missioon, mida ma linnapeana ellu viin.
Dokumendid:
Memo RKAS koolide lepingutega seonduvatest probleemidest-küsimustest 
Mustamäe Humanitaargümnaasiumi hoonestusõiguse leping 
Mustamäe Humanitaargümnaasiumi üürileping 
Lasnamäe Vene Gümnaasiumi hoonestusõiguse leping 
Lasnamäe Vene Gümnaasiumi üürileping 
Linnamäe Vene Lütseumi hoonestusõiguse leping 
Linnamäe Vene Lütseumi üürileping 
Rahumäe Põhikooli hoonestusõiguse leping 
Rahumäe Põhikooli üürileping 
Maksuameti kiri RKAS-ile üüri käibemaksu kohta