Tõnis Palts

Jälgi postitusi Facebookis

21. juuli 2005

Paltsu kommentaar vee hinna kohta

AS Tallinna Vesi taotlus uue tariifi kohta tuleneb linnavalitsuse ja AS Tallinna Vesi vahel 2002 aastal sõlmitud lepingust ning täna vaevalt õnnestub seda lepingut muuta.

Linnavalitsus kindlasti arutab taotlust ning kui tariifimuudatus on paratamatu, jälgime väga hoolikalt, et täiendav raha suunataks investeeringuteks ning vee kvaliteedi tõstmiseks.

Tallinna Vee pressiteade 21.07.2005:

Vee- ja kanalisatsiooni tariif muutub vastavalt 2002. aasta lepingule

Tariifi tõus võimaldab suurendada vee-ettevõtte investeeringuid ning tõsta teenuse kvaliteeti.

Täna, 21. juulil, esitas AS Tallinna Vesi Tallinna Linnavalitsusele avalduse, milles taotletakse 9,6%-list veetariifi tõusu. Hinna muutus lepiti Linnavalitsusega kokku juba 2002. aastal ja see põhineb valemile, mis arvestab tarbijahinnaindeksit ning K-koefitsienti. Uue tariifi moodustab K-koefitsient 6,5% ja tarbijahinnaindeks 3,1% ulatuses.

Tallinna Linnavalitus annab taotlusele vastuse hiljemalt 30. septembriks. Uus veetariif hakkab kehtima 2006. aasta jaanuarist. Kavandatud tariifitõus kiideti heaks teisipäeval, 19. juulil, toimunud AS Tallinna Vesi nõukogu koosolekul.

„Tariifitõus võimaldab meil jätkata investeeringuid, misläbi paraneb veelgi klientidele osutatava teenuse kvaliteet,“ rõhutas Bob Gallienne, ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees. „Aastatel 2005 ja 2006 investeerime üle 400 miljoni krooni ning meil on hea meel tõdeda, et tänu eelnevatele ja jätkuvatele investeeringutele ületab AS Tallinna Vesi kõiki Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud kvaliteedi- ja teenusenõudeid.“

Hetkel maksavad tallinlased vee eest 11,67 krooni/m3 ja kanalisatsiooni eest 9,44 krooni/m3. Uue tariifiga tõuseks ühe majapidamise vee ja kanalisatsiooni kuuarve keskmiselt 25 krooni.

2005. aastal investeerib AS Tallinna Vesi rohkem kui 200 miljonit krooni. Enamik sellest suunatakse vee- ja reoveevõrgu renoveerimisse, jääkmuda töötlemisse ja reovee puhastusseadmetesse. „Paralleelselt torustike renoveerimisega, jõuavad 2005. aastal lõpule mitmed keskkonnaprojektid. Näiteks jõuab Paljassaare heitveepuhastusjaamas lõpule lämmastikuärastuse projekt, mille tulemusel väheneb oluliselt Läänemerre juhitav lämmastikukogus. Samuti on lõppjärgus jääkmuda komposteerimisväljakute laiendamine, mis võimaldab meil 100%-liselt ära kasutada reovee puhastamise käigus tekkiva jääkmuda,“ ütles Gallienne.

Alates erastamisest on AS Tallinna Vesi investeerinud pea miljard krooni. Oluliselt on tõstetud joogivee kvaliteeti ning täna täidab ettevõtte kõiki Tallinna Linnavalitsusega sõlmitud teenustetasemete ja Euroopa Liidu nõudeid.